25 آذر 1398

En | 


 
بررسي تقاضاي ساخت و ساز خارج از محدوده و حريم شهرها


بررسي تقاضاي ساخت و ساز در حريم شهرها


بررسي تقاضا در كميسيون ماده 5


بررسي و تصويب طرح هاي هادي و هادي اصلاحي روستايي در سطح استان 


بررسي تغييرات طرحهاي هادي جامع شهري استان


آموزش كارورزان و كارآموزان معرفي شده از سوي مراكز آموزشي


ارائه توضيحات و راهنمايي هاي شفاهي به متقاضيان و ارباب رجوع در ارتباط با طرح هاي شهري ، ضوابط مصوب


ارائه گزارش دوره اي به سفارش شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري در كميسيون


ارشاد و راهنمائي دستگاه هاي ذيربط در اجراي طرح هاي چامع و تفصيلي شهرها


اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح


انجام امور دبيرخانه اي 


انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هاي مسئول ذيربط در تهيه طرح هاي آمايش استان و توسعه و عمران


بررسي تغييرات داخل حريم شهرهاي استان


بررسي تغييرات طرح هاي هادي روستايي سطح استان


بررسي و تاييد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل


برگزاري  مسابقات معماري و طراجي شهري و نمايشگاه ها و همايش هاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هم


پاسخ استعلام


پاسخ به استعلامات مراجع قضايي و دستگاه ها


پياده سازي مصوبات كميسيون ماده 5


تبصره يك ماده 11 قانون زمين شهري


تدوين و ارسال گزارش هاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي


تشكيل جلسات كميته سيما و منظر شهري و ارائه گزارش به دفتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري


تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزش هاي معماري و شهرسازي اسلامي


تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساس تصميمات كميسيون ماده 5 به هنگام تهيه


تعيين موقعيت املاك در داخل و يا خارج از حريم و محدوده شهر


تهيه گزارش و پاسخگويي به مكاتبات اشخاص حقيقي و حقوقي


تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه طرح هاي توسعه  و عمران


شركت در جلسات كميته راهبري GIS دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري


شركت در جلسات كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط


شركت در كميته ها و كميسيون ها و شوراها


فرآيند انتخاب و ارجاع كار به مشاور و تهيه قراردادهاي خدمات مشاوره


فرآيند پرداخت حق الزحمه طرح هاي در دست تهيه


فرآيند تعيين طرح هاي توسعه در مقياس هاي مختلف و تامين اعتبار آن


فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران (جامع ) شهر و ناحيه


فرآيند نظارت و هدايت بر ضوابط و مقررات شهرسازي


مستندسازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته


مشاركت و همكاري نزديك با دستگاههاي برنامه ريز و مديريت عالي استان


موارد خارج حريم شهر كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي


نظارت بر اجراي طراح هاي تفصيلي شهري


نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران (جامع)ناحيه اي در راستاي اهداف طرحهاي بالادست


نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي جامع و تفصيلي شهرها


نظارت بر حسن اجراي استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها


نظارت بر روند پاسخ استعلام ها در طول تهيه طرح هاي توسعه عمران (جامع) ناحيه اي ، مجموعه شهري و جامع


نظارت بر روند پاسخ استعلام ها در طول تهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع)


نظارت و هدايت بر ضوابط و مقررات شهرسازي


نمونه


هماهنگي و همكاري با پايگاه داده مكاني GIS طرح هاي توسعه و عمران وزارت متبوع


همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرح هاي ها


همكاري با مديريت شهرسازي و معماري در رويه ضوابط معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرح هاي توسعه


همكاري در بررسي و اظهارنظر نسبت به ضوابط و مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مديريتهمكاري در تهيه شرح خدمات طرح هاي ويژه مرتبط