29 شهریور 1400

En | 

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
آموزش كارورزان و كارآموزان معرفي شده از سوي مراكز آموزشي 1398/09/2950.50 KBدانلود
ارائه توضيحات و راهنمايي هاي شفاهي به متقاضيان و ارباب رجوع در ارتباط با طرح هاي شهري ، ضوابط مصوب 1398/09/2912.43 KBدانلود
ارائه گزارش دوره اي به سفارش شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري در كميسيون 1398/09/2947.50 KBدانلود
ارشاد و راهنمائي دستگاه هاي ذيربط در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها 1398/09/2951.50 KBدانلود
اعلام نظر نسبت به درخواست هاي ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح  1398/09/2912.86 KBدانلود
انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان هاي مسئول ذيربط در تهيه طرح هاي آمايش استان و توسعه و عمران  1398/09/2914.10 KBدانلود
بررسي تغييرات طرحهاي هادي جامع شهري استان 1398/09/2955.00 KBدانلود
بررسي تقاضا در كميسيون ماده 5 1398/09/2966.50 KBدانلود
بررسي تقاضاي ساخت و ساز خارج از محدوده و حريم شهرها 1398/09/2961.50 KBدانلود
بررسي تقاضاي ساخت و ساز در حريم شهرها 1398/09/2958.50 KBدانلود
بررسي و تصويب طرح هاي هادي و هادي اصلاحي روستايي در سطح استان  1398/09/2951.00 KBدانلود