25 آذر 1398

En | 

انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان

معاونت شهرسازی و معماری

مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقا و انتقال)

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای کنترل بازرسی

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی، کاردانی و تجربی

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی

معاونت شهرسازی و معماری

صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه و تصویب طرح های عمران توسعه شهری

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح ها

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری

معاونت شهرسازی و معماری

تهیه طرح های تفضیلی شهری

معاونت شهرسازی و معماری

تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان

معاونت شهرسازی و معماری

تامین عکس و نقشه پایه

معاونت شهرسازی و معماری

برگزاری آزمون ورود به حرفه

معاونت شهرسازی و معماری

نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی

معاونت شهرسازی و معماری