03 مهر 1400

En | 

Loading
 • درخواست ابطال فرم ج سیستم استعلام

 • متقاضیان گرامی که درخواست ابطال فرم الف یا دال را دارند لطفاً اطلاعات فرم زیر را با دقت پر کنید.

  1. برای دانلود برگه درخواست شخصی متقاضی اینجا را کلیک کنید.
  2. برای دانلود فرم تیپ درخواست ابطال فرم الف و دال اینجا را کلیک کنید.
  3. برای دانلود فرم تعهد محضری اینجا را کلیک کنید.

  توضیحات:

  • متقاضیان گرامی برگه درخواست شخصی متقاضی باید با امضا و اثر انگشت باشد.
  • باتوجه به نوع سابقه تسهیلات دریافتی متقاضی می بایست از ارگان ها و تعاونی های مربوطه اسناد و مدارک دال بر عدم دریافت هرگونه تسهیلات دولتی در قسمت بارگذاری مدارک ارسال کند.