27 شهریور 1400

En | 

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ارتقاء سطح دانش فني -مديريت و راهبري آموزشهاي تخصصي  1398/06/12152.56 KBدانلود
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران  1398/06/12219.62 KBدانلود
توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه  1398/06/12198.85 KBدانلود
دور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی  1398/06/12173.60 KBدانلود
شناسایی و نگهداشت اراضی ملی  1398/06/12397.00 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی  1398/06/12173.67 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی  1398/06/12165.90 KBدانلود
تهیه عکس و نقشه پایه  1398/06/12202.54 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال  1398/06/12165.90 KBدانلود
طرحهاي مجموعه شهري  1398/06/12209.35 KBدانلود
نظارت بر عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان  1398/06/12201.32 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و ساز کشور  1398/06/12213.72 KBدانلود
واگذاری زمین به اقشار ویژه  1398/06/12200.13 KBدانلود
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی  1398/06/12203.26 KBدانلود
واگذاری زمین به دستگاه های دولتی  1398/06/12210.79 KBدانلود
طرحهاي كالبدي  1398/06/13208.89 KBدانلود
تهیه طرح های طراحی شهری  1398/06/12484.50 KBدانلود
تهيه طرح_هاي توسعه و عمران جامع ناحيه  1398/06/12213.10 KBدانلود
تهيه طرح_هاي توسعه و عمران جامع شهري  1398/06/12211.63 KBدانلود
ازمون ورود به حرفه  1398/06/12168.65 KBدانلود
اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی  1398/06/12229.65 KBدانلود
انتشاروترویج مقررات ملی ساختمان  1398/06/12203.34 KBدانلود
بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین  1398/06/12203.92 KBدانلود
برگزاری دوره  1398/06/12146.68 KBدانلود
پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی  1398/06/12238.50 KBدانلود
پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقوقی  1398/06/12235.67 KBدانلود
پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی طراح و ناظر  1398/06/12235.53 KBدانلود
پروانه اشتغال به کار مهندسی  1398/06/12228.93 KBدانلود
تامین و توسعه راهها  1398/06/12126.83 KBدانلود
تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری  1398/06/12172.21 KBدانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با نظام مهندسی ساختمان  1398/06/12209.82 KBدانلود
تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات  1398/06/12206.65 KBدانلود
تعیین نصاب مالکانه زمین موات از محل اراضی مالک  1398/06/12214.41 KBدانلود
تهيه طرح_هاي تفصيلي شهری  1398/06/12211.80 KBدانلود
واگذاری زمین به عموم مردم  1398/06/12196.50 KBدانلود
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم  1398/06/12201.71 KBدانلود