27 شهریور 1400

En | 

تاریخ خبر: 1399/12/20

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای: کرمانشاه، جوانرود، اسالمآبادغرب، هرسین، کنگاور، سنقر و قصرشیرین در تاریخ 1399/12/17 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی به شرح زیر در محل استانداری کرمانشاه برگزار گردید: کرمانشاه: 27 تقاضا، جوانرود: یک تقاضا، اسالمآبادغرب: یک تقاضا، هرسین: یک تقاضا، کنگاور یک تقاضا، سنقر: 2 تقاضا و قصرشیرین: یک تقاضا. الزم به ذکر است مصوبات فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید توسط دبیرخانه محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران )حداکثر ظرف مدت یکماه در این صفحه درج خواهد شد. 

تاریخ خبر: 1399/09/17

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای: کرمانشاه، گیالنغرب، روانسر و کنگاور در تاریخ 1399/09/01 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی به شرح زیر در محل معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید: کرمانشاه: 10 تقاضا، گیالنغرب: یک تقاضا، روانسر: یک تقاضا و کنگاور: یک تقاضا. مصوبات فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید توسط دبیرخانه محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران(حداکثر ظرف مدت یکماه) در این صفحه درج خواهد شد.

تاریخ خبر: 1399/07/05

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای: کرمانشاه، سنقر، اسالمآبادغرب، کنگاور، قصرشیرین، سرپلذهاب و هرسین در تاریخ 1399/07/02 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی به شرح زیر در محل معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید: کرمانشاه: 18 تقاضا، سنقر:2 تقاضا، اسالمآبادغرب: 4 تقاضا، کنگاور: یک تقاضا، قصرشیرین: یک تقاضا، سرپلذهاب: یک تقاضا و هرسین: یک تقاضا. مصوبات فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید توسط دبیرخانه محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران(حداکثر ظرف مدت یکماه) در این صفحه درج خواهد شد.

تاریخ خبر: 1399/05/30

جلسه کمیسیون ماده 5 شهرهای: کرمانشاه و قصرشیرین در تاریخ 1399/05/20 با دستور کار بررسی تقاضاهای ارجاعی به شرح زیر در محل معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار گردید: کرمانشاه: 4 تقاضا و قصرشیرین 1 تقاضا.  مصوبات فوق پس از طی مراحل قانونی بررسی و تأیید توسط دبیرخانه محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران(حداکثر ظرف مدت یکماه) در این صفحه درج خواهد شد.