29 شهریور 1400

En | 

 

چارت سازمانی و رزومه 

مهرداد آهکی /رئیس اداره هماهنگی حمل و نقل و سرپرست حوزه  ساخت و توسعه راه­ها / فوق لیسانس مهندسی  عمران 

فرید­ پارسی مهر  /  کارشناس هماهنگی امور حمل و نقل / فوق لیسانس مهندسی صنایع

کامبیز مرادیان / کارشناس  هماهنگی امور حمل و نقل / فوق لیسانس مهندسی عمران