| 12 تیر 1399

En | 

   

                                     مصوبات کمیسیون ماده 5 استان کرمانشاه 

  شهر 1398/07/25 1398/09/13 1398/10/10
  کرمانشاه ----- 
  اسلام آباد ----- 
  قصر شیرین ----- 
  سرپل ذهاب  -----
  هرسین  -----
  گهواره  ----- ----- 
  ماهیدشت -----   -----
  نودشه  ----- -----